Cùng Trời Với Thú

Chương 4: Cấp bậc tu luyện và một vài giả định

Editor: ChieuNinh
1. Cảnh giới của người tu luyện:
Hậu Thiên - Tiên Thiên - Nhập Huyền cảnh — Ngưng Mạch cảnh — Vũ Hóa cảnh — Không Minh cảnh — Linh Quang cảnh — Nhân Vương cảnh — Nhân Hoàng cảnh — Tinh Linh cảnh — Thánh Đế cảnh — Hóa Thần cảnh — Thần Hoàng cảnh.
Mỗi một cảnh giới lại phân chia thành Cửu Trọng, lấy chín là vì đó là con số cao nhất.
2. Cấp bậc yêu thú:
Cấp một, cấp hai, cấp ba, cấp bốn, cấp năm, cấp sáu, cấp bảy, cấp tám, cấp chín, cấp mười, cấp mười một, cấp mười hai.
Cấp thấp yêu thú: từ cấp một đến cấp năm
Trung cấp yêu thú: từ cấp sáu đến cấp chín
Cao cấp yêu thú: từ cấp mười đến cấp mười hai
Phía trên cấp mười hai là thần thú, thần thú chẳng phân biệt được cấp bậc, lấy tu vi quyết định mạnh yếu.
3. Cấp bậc thế giới:
Từ cấp thấp đến cao cấp: Huyền thế giới → linh thế giới → đất hoang giới → chân thần giới
Mỗi một cấp bậc lại có vô số đại lục.
4. Tiền thông dụng:
Kim châu, linh châu, linh thạch —— lại phân chia thành bốn cấp hạ trung thượng cực.

back top