Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt

Chương 43: Tư liệu người nhà Phạm Thiên

Cảnh Quốc công - Đại bá của Phạm Thiên.

 

Vương thị - Bá mẫu của Phạm Thiên.

 

Phạm Khảm Bích -- Đại nhi tử của Cảnh Quốc công và Vương thị. Đại đường ca của Phạm Thiên.

 

Phạm Trần - Tiểu nhi tử của Cảnh Quốc công và Vương thị. Tiểu đường ca của Phạm Thiên

 

Phạm Thiên - Nhi tử của đệ đệ Cảnh Quốc công.

 

Phạm Nguyệt Lung - Thân muội của Phạm Thiên.

 

Phạm Bất Mộng - Đệ đệ của Cảnh Quốc công. Tuổi không khác biệt lắm nhưng bối phận trên Phạm Thiên, là quan hệ tiểu bối và thúc phụ. Cùng bối phận với phụ thân của Phạm Thiên.

back top